Ga naar content
Upgrade naar expresverzending voor alle internationale zendingen

Privacybeleid


Gegevenscontroleerde:

Bianconiglio Kids SRL
Via Prendaglio 13
37069 Villafranca di Verona (VR)
Italië

Type verzamelde gegevens

De Persoonsgegevens die door deze Applicatie worden verzameld, zelfstandig of via derden, omvatten: Cookies, Gebruiksgegevens en e-mail.
Andere Persoonsgegevens die worden verzameld, kunnen worden aangegeven in andere paragrafen van dit privacybeleid of door middel van informatieve teksten die tegelijk met het verzamelen van de Gegevens zelf worden weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig worden ingevoerd door de Gebruiker, of automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.

Het mogelijke gebruik van Cookies - of van andere tracking tools - door deze Applicatie of door de eigenaars van de diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, heeft tot doel de Gebruiker te identificeren en zijn/haar voorkeuren vast te leggen voor doeleinden die strikt verband houden met de levering van de door de Gebruiker gevraagde dienst.

Het niet verstrekken van bepaalde Persoonlijke Gegevens door de Gebruiker kan ertoe leiden dat deze Applicatie zijn diensten niet kan leveren.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonlijke Gegevens van derden die via deze Applicatie worden gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft deze mee te delen of te verspreiden, waarbij de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze, plaats en tijd van gegevensverzameling

Verwerkingsmethoden
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers door passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden.

Naast de verantwoordelijke voor de verwerking kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor categorieën personen die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, ook door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangewezen als gegevensverwerkers.

De bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de gebouwen van de Gegevensverwerker en op elke andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Tijden

De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst uit te voeren of voor de in dit document beschreven doeleinden, en de gebruiker kan altijd verzoeken om onderbreking van de verwerking of verwijdering van de gegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Gebruikersgegevens worden verzameld om de controller in staat te stellen zijn diensten aan te bieden, evenals voor de volgende doeleinden:

Statistieken en
Adresbeheer en e-mailberichten.
De soorten Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, staan vermeld in de specifieke secties van dit document.

Bewerking van Persoonsgegevens
Verwerking van Persoonsgegevens wordt verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Adresbeheer en e-mailberichten

Statistieken
Verwerking van gegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming en bijbehorend herroepingsrecht
E-mailreclame bij aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de voor dit doel strikt noodzakelijke en instrumentele gegevens of de door u apart bekendgemaakte gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactpersonen of via een speciale link in elke nieuwsbrief. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens en onder voorbehoud van ons voorbehoud met betrekking tot verder gebruik van de gegevens, waarvan u in deze verklaring naar behoren op de hoogte bent gesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verdere informatie over de verwerking
Verdediging in de rechtbank
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Gegevensbeheerder worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fasen van de mogelijke oprichting ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde diensten door de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de Gegevensbeheerder verplicht kan worden de Gegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstanties.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker voorzien van aanvullende en contextuele informatie met betrekking tot specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogs en onderhoud
Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en door haar gebruikte diensten van derden Systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden vastgelegd en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen
Meer informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensverantwoordelijke via de contactgegevens.

Uitoefening van rechten door gebruikers

U hebt het recht om gratis te worden geïnformeerd over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, en, indien van toepassing, het recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering, evenals het recht op beperking van de verwerking ervan. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie met betrekking tot uw recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering of blokkering van het gebruik van uw gegevens, evenals vragen met betrekking tot de mogelijke herroeping van reeds gegeven toestemming of verzet tegen een bepaald gebruik van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze juridische informatie of via het formulier in de rubriek "CONTACT OPNEMEN".

Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Noot: Deze Applicatie ondersteunt geen Do Not Track verzoeken.
Om na te gaan of de gebruikte diensten van derden dit ondersteunen, wordt de gebruiker verzocht hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door deze op deze pagina bekend te maken aan gebruikers. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, met als referentie de datum van de laatste wijziging die onderaan is aangegeven. Als u de wijzigingen in dit privacybeleid niet accepteert, dient u het gebruik van deze Applicatie te staken en kunt u de Gegevensbeheerder verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen.

tenzij anders aangegeven, blijft het vorige privacybeleid van toepassing op de tot dan toe verzamelde Persoonsgegevens.

Informatie over dit privacybeleid
De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat op zijn servers wordt bewaard.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat op zijn servers wordt bewaard.

Laatst gewijzigd: 15/07/2023