Ga naar content
Upgrade naar expresverzending voor alle internationale zendingen

Terugbetalingsbeleid

Easy Return

Ben je niet helemaal tevreden met je bestelling of heb je een defect gevonden?
Geen probleem: je kunt een retour, reparatie of omruiling aanvragen via Easy Returns
Subscribe to service@bianconigliokids.com . Zodra je je verzoek hebt ingevuld, komt de koerier het pakket direct bij je thuis ophalen.

NON CONFORMITEIT

BINNEN 7 DAGEN: Artikelen geretourneerd vanwege onjuistheid, beschadiging of defect
Als u een artikel retourneert vanwege een fout van onze kant of omdat het artikel beschadigd of defect is of niet is wat u hebt besteld en wij niet in staat waren het te repareren of te vervangen, krijgt u de kosten van het artikel, de verzendkosten voor ontvangst en eventuele kosten voor het retourneren aan ons terugbetaald.

Bianconiglio Kids controleert alle artikelen die als beschadigd of defect zijn geretourneerd. Als er geen defect wordt geconstateerd, behouden wij ons het recht voor om de verzendkosten in rekening te brengen.

Let op: alle producten moeten compleet en in de originele verpakking worden geretourneerd

BINNEN 14 DAGEN

WIJZIGINGSRECHT
Als u een consument bent, hebt u het recht de koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u Bianconiglio Kids SRL op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door middel van een uitdrukkelijke verklaring, bijvoorbeeld per e-mail aan service@bianconigliokids.com of per pec aan bianconigliokids@pec.net

Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de koopovereenkomst herroept, worden alle betalingen die u aan ons hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terugbetaald.

Deze terugbetalingen worden verricht met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in elk geval zijn aan een dergelijke terugbetaling voor u geen kosten verbonden. De terugbetaling kan worden opgeschort totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

Wij zullen u vragen de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over uw herroeping van deze overeenkomst, beschikbaar te stellen voor afhaling door onze koerierdienst. De termijn wordt in acht genomen als de goederen worden geretourneerd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De verzendkosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de klant. u bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de goederen anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Opgelet: alle producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd om ze te beschermen tegen transportschade.

Regelgevingbronnen Art. 49 lid 1 h), lid 4 en 5; art. 22 lid 1 e) Consumentenwet; Bijlage A, Wetsbesluit 21/2014 tot wijziging van de Consumentenwet

Uitzonderingen

Het herroepingsrecht als bedoeld in de artikelen 52 tot en met 58 voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten is uitgesloten met betrekking tot:

de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen;
de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
de levering van verzegelde goederen die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn geopend;
de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de feitelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
overeenkomsten waarbij de consument uitdrukkelijk om een bezoek van de handelaar heeft verzocht voor het uitvoeren van dringende herstel- of onderhoudswerkzaamheden. Als de handelaar bij een dergelijk bezoek andere diensten verleent dan waarom de consument specifiek heeft gevraagd of andere goederen levert dan de vervangingsonderdelen die nodig zijn om het onderhoud of de reparaties uit te voeren, is het herroepingsrecht van toepassing op die extra diensten of goederen;
de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering zijn ontzegeld;
de levering van kranten, tijdschriften en magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties
overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;
de levering van accommodatie voor niet-residentiële doeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, cateringdiensten of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering;
de levering van digitale inhoud door middel van een immateriële drager indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument en met diens aanvaarding dat hij dan zijn herroepingsrecht zou verliezen.
Regelgeving: artikel 49, lid 1, onder m), juncto artikel 59 van de consumentenwet

BINNEN 24 MAANDEN

WAARBORG
Op elk product dat Bianconiglio Kids aan een "consumentenkoper" verkoopt, is de wettelijke garantie op consumptiegoederen van toepassing, die conformiteitsgebreken dekt die zich binnen 24 maanden na de datum van levering van de goederen manifesteren.

Wat is de wettelijke garantie?

Dit is de garantie op de verkoop van consumentengoederen zoals bepaald in EU-richtlijn 1999/44/EG, ook bekend als de 'Conformiteitsgarantie', die u beschermt in het geval dat de producten die u koopt een gebrek aan conformiteit met de verkoopovereenkomst vertonen ('Wettelijke garantie').

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij producten die niet goed werken, die niet kunnen worden gebruikt op de manier die de verkoper heeft aangegeven of voor de doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type in het algemeen worden gebruikt, die niet de kenmerken of kwaliteit hebben die de verkoper heeft beloofd of die niet beantwoorden aan het gebruik waarvoor u ze hebt gekocht.

Wat is de duur van de wettelijke garantie?
De wettelijke garantie dekt conformiteitsgebreken die zich manifesteren binnen 24 maanden na de datum van levering van het product dat u hebt gekocht, zelfs als het gebrek op die datum niet onmiddellijk zichtbaar was.

Welke rechten heb ik onder de wettelijke garantie?
Als het product dat u hebt gekocht een defect vertoont dat onder de wettelijke garantie valt, hebt u het recht om het defecte product kosteloos door de verkoper te laten repareren of vervangen.

In de volgende gevallen hebt u recht op prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst:

Als vervanging of reparatie van het product niet mogelijk is of onredelijk duur is;
Als de vervanging of reparatie van het product u aanzienlijke overlast heeft bezorgd.
Bij het bepalen van de hoogte van de prijsvermindering of het bedrag waarop u in deze gevallen recht hebt, wordt rekening gehouden met het gebruik dat u van het product hebt gemaakt. Houdt u er rekening mee dat een klein defect waarvoor reparatie of vervanging niet mogelijk was of buitensporig veel moeite kostte, u niet het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Wat moet u doen in geval van een conformiteitsgebrek?
Om hulp te krijgen onder garantie voor producten die worden verkocht door Bianconiglio Kids, neemt u contact op met onze Klantenservice door HIER te klikken.

Onze medewerkers van de Klantenservice helpen u bij het oplossen van het probleem dat u hebt ondervonden bij het gebruik van het product dat u hebt gekocht.

Als blijkt dat het probleem het gevolg is van een conformiteitsdefect, wordt er een dossier op uw naam geopend en krijgt u een bestelcode toegewezen voor gratis reparatie of vervanging van het defecte product onder garantie.

Let op: in het geval van vervanging leveren wij het vervangende product binnen een redelijke termijn en moet u het niet-conforme product aan ons retourneren op het moment dat het vervangende product wordt geleverd.